Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov,Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje,ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

  • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

  • Pracovníci DentalShop s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

  • Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.

  • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.

  • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.stomanet.eu

DentalShop s.r.o.

Slovenského Národného Povstania 1278/2,

058 01 Poprad

IČO: 47893036

DIČ: SK2024135003

Bank. spojenie pre:

SR: 2300660667/8330

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.stomanet.eu

2. Sprostredkovateľ

Packeta

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

 • Doručenie tovaru.

 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.stomanet.eu

 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje

  • Meno a priezvisko / Obchodný názov

  • Adresa doručenia/ sídla

  • IČO, DIČ

 • Údaje pre doručenie

  • Meno a priezvisko / Obchodný názov

  • Adresa doručenia / sídla

  • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

 • Kontaktné údaje

  • Meno kontaktnej osoby

  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.stomanet.eu v časti: Účet – Vaše osobné údaje

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese objednavky@stomanet.eu písomne alebo osobne na adrese SNP 1278/2, 058 01, Poprad (iba pokial bol tovar zakupený cez www.stomanet.eu)

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY

SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informačný systém E-shop prevádzkovateľa.

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Názov prevádzkovateľa: DentalShop s.r.o.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47 893 036

Sídlo: SNP 1278/2, 058 01 Poprad

Štát: Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán prevádzkovateľa: Radoslav Michele, konateľ

Zodpovedná osoba (email): radco.m@centrum.sk

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov:

Plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou

stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali

opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby

sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Príjemca:

MONEY S3 – fakturačný program

Sprostredkovatelia:

Prepravné spoločnosti, tlačiarne a distribučná spoločnosť na zasielanie tlačív.

V.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Po dobu trvania zmluvného vzťahu a dobu trvania povinnosti archivovania osobných

údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení

niektorých zákonov.

VI.

ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

meno, priezvisko, adresa sídla, adresa prevádzky, e-mail, telefónne číslo

VII.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k

svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v

Článku 15 – 21 Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje

smernica 95/46/ES

VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

IX. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou, a

zároveň

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia

osobných údajov nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich so

zmluvným vzťahom.

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

XI. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU:

radco.m@centrum.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim

DentalShop s.r.o.

SNP 1278/2

058 01 Poprad

IČO: 47893036

DIČ: SK2024135003

Bankové spojenie:

FIO BANKA

SR: 2300660667/8330

zapísaná v orsr Vložka číslo:30808/P (ďalej len predávajúci). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

K našim zákazníkom patria v zásade len klienti v odbore dentál (zubní lekári, dentálne hygieničky, zubné laboratóriá). U všetkých klientov aj mimo týchto odborov si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok predaja, resp. čiastočné alebo úplné odmietnutie objednávky.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov (ako je uvedené vyššie). Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania, tel. čísla). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy www.stomanet.eu na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Predávajúci má taktiež právo na odmietnutie alebo zrušenie registrácie kupujúceho, teda o vymazanie jeho osobných údajov z databázy www.stomanet.eu.

Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas firme DentalShop s.r.o. na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: www.stomanet.eu

Ceny v internetovom obchode sú vždy uvedené ako konečné ceny s DPH v €.

Cena dopravy v rámci Slovenska:

Pri nákupe nad 100 € s DPH sa poštovné neúčtuje. V prípade nákupu do 100 € s DPH sa účtuje poštovné vo výške 4,50 € a dobierka 1 € za balík.

Ihneď po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie. Tovar je dodávaný vrátane faktúry so splatnosťou 14 dní. V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne na náklady predávajúceho. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom DentalShop s.r.o.. Objednaný tovar si tiež môžete vyzdvihnúť osobne v našej pobočke po predchádzajúcom dohovore.

Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod vrátenia, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.


Firma DentalShop s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.